Szkolenie sekcji pływackiej oraz sekcji koszykówki realizowane jest przy wsparciu finansowym ze środków m.st. Warszawy 

„Sportowa Edukacja Europejczyków”

międzynarodowa wymiana młodzieży w ramach programu

Młodzież w Działaniu

Młodzież z UKS Gim 92 Ursynów we współpracy z Gimnazjum nr 92 przygotowała i realizuje program międzynarodowej wymiany młodzieży. Program finansowany jest ze środków KE - Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu "Młodzież w działaniu". W programie obok młodzieży polskiej uczestniczy młodzież z Belgii i Rumunii. Wymiana młodzieży realizowana jest pod nazwą "Sportowa Edukacja Europejczyków" i zaplanowana została w okresie 6-13 kwietnia 2014 r. Program skierowany jest do młodzieży, która jest zainteresowana sportem jako formą aktywnego spędzania wolnego czasu, sposobem na zdrowe życie oraz wdraża zasadę "sport to zdrowie" oraz "wszyscy jesteśmy Europejczykami". W czasie wymiany poruszana będzie tematyka promowania tolerancji i współpracy poprzez sport, przestrzeganie zasad fair-play, historii sportu oraz zdrowych zasad rywalizacji, nawiązywania dialogu międzykulturowego i poznawania innych kultur poprzez sport. Ponadto ważnym aspektem jest temat związku pomiędzy aktywnością fizyczną, a zdrowym trybem życia. Wśród poruszanych tematów uwzględniono problemy, które dotyczą każdej dyscypliny tj. problem dopingu, agresja wśród kibiców jak i uczestników, a także przejawy nietolerancji i rasizmu.

Podczas projektu zaplanowano ciekawy program, opierający się na różnorodności metod pracy, w tym m.in.: dyskusje, warsztaty, prezentacje, zajęcia sportowe oraz zawody, konkursy interaktywne, ewaluacje oraz imprezy integracyjne.

Cele i priorytety programu:

- promowanie tolerancji i współpracy oraz przestrzeganie zasad fair-play w sporcie jak i w życiu codziennym,

- zachęcanie młodzieży do poznawania historii sportu oraz uniwersalnych zasad zdrowej rywalizacji,

- promowanie nauczania międzykulturowego i edukacji nieformalnej,

- poznanie innych kultur, praktyk wykorzystywanych w życiu codziennym poprzez sport,

- nawiązywanie kontaktów i przyjaźni poprzez różne aktywności sportowe,

- poznawanie korzyści płynących z aktywnego i zdrowego stylu życia,

- zachęcanie i proponowanie młodzieży wykorzystywania inicjatyw sportowych wynikających z ich środowiska lokalnego.

“Sports Education of Europeans”

international youth exchange within the programme

Youth in Action 

Youth from Ursynow Sports Club „UKS GIM 92 Ursynów” in cooperation with Gimnazjum No. 92 has prepared and is carrying out an international youth exchange programme. The programme is financed with the funds of EC – Foundation for the Development of the Education System – National “Youth in Action” Programme Agency. Along with youth from Poland, young people from Belgium and Romania participate in the programme. The youth exchange is called “Sports Education of Europeans” and is planned for 6-13 April 2014. The programme is aimed at young people who are interested in sport as an active way of spending free time, a means to healthy lifestyle and follows the principles “sport means health” and “we are all Europeans”. During the exchange the subjects of promoting tolerance and cooperation through sport, following the rules of fair play, history of sport and rules of healthy competition, intercultural dialogue and finding out about different cultures through sport will be raised. Besides, an important issue is the subject of interconnection between physical activity and a healthy lifestyle. Among issues to be raised are the problems which concern every sports discipline, i.e. doping, sport fans’ aggression, sportsmen’s aggressive behaviour, cases of intolerance and racism. Within the framework of the project an interesting programme has been developed, based on a variety of methodology, including, among others, discussions, workshops, presentations, sport activities, competitions, interactive competitions, sightseeing trips, evaluations and meetings.

Aims and priorities of the programme:

   - to promote tolerance and cooperation and following fair-play rules both in sport and everyday life,

   - to encourage youth to learn about the history of sport and universal principles of healthy competition,

   - to promote intercultural and informal education,

   - to learn about different cultures and practices used in everyday life through sport,

   - to develop contact and friendship through different sport activities,

   - to learn about the benefits of an active and healthy lifestyle,

   - to encourage and suggest that young people make use of sports initiatives of their local communities.